Meddelse: Velkomme til faget. Her finder du alle relevante informationer for mit GSK kursus matematik A på HHX. 

Mundtlig eksamen for online A holdet afholdes 8+9+10 december på Niels Brock. Skriftlig eksamen afholdes i København den 14 december. Alm. A hold har mundtlig eksamen 16+17 december. 

Min mail er jsor@niels.brock.dk  

vigtige links:

formelsamling for mat.A

Plan for Mat. A (online august-november) inkl. lektier (opdateres løbende)

Link til gamle eksamensopgaver på A-niveau 

Bøger :  c-niveau, b-niveaua-niveau

opgaver: matX

De 25 mundtlige spørgsmål (2 ud af 3 - sidste spg. er et ukendt bilag)- redigeres løbende!

Emneopgaver (findes også på mit.niels.brock)

Link til mit MS-team rum 

 

Emne 0 (Opvarming til A-niveau) 

Dette kursus er ikke direkte A-niveau, men en opsummering af alle de centrale værktøjer fra C og B-niveau (og også folkeskolen) som I får hårdt brug for at gennemføre et A-kursus. 

Opgavesæt nr.0 

vejl. besvarelse (opgavesæt0)

 

01.Reducering : (forklaring) , (øvelser), (geogbra)

02.Brøker:  (forklaring) , (øvelser), (geogebra)

03. Procenter og indekstal

04. Potenser

05. Løsning af ligning

06. Liniær funktionto punkter på ret linje

07. Ligningssystemer (substitution og lige store koefficienter)

08. 2. grads polynomier; forklaringløsning af 2.gradligningopgaver

09 faktorisering 

10  Skæring mellem parabler (eller retlinje)

11. Tegne og bruge cas-værktøj

 

 Emne 1 (Keglesnit)

Emnet hører egentlig under kvadratisk programmering. Men vi kan med fordel ligge det her, da vi kan bruge det som afsæt for yderligere træning i algebra og funktionsforståelse. 

 

1.1  Cirklens ligning

1.2  Cirklens ligning eksempel

1.3  Elipsens ligning (med eksempler)

 

Emne 2  ( finansiel regning) - 2 mundtlige spørgsmål

Nu går det for alvor løs. Finansregning kommer til såvel skriftlig som mundtlig eksamen. Vi opsummerer lige ekspotentielle funktioner og logaritmer som også er relevante i øvrige sammenhænge. Finansregningen kan dog ses som et isoleret emne og derfor tager vi det her i begyndelsen for at maksimere jeres træning i algebra, inden det gør løs med den mere vanskelige matematik.  Vi bruger i dette forløb excel. 

2.1  Ekspotentielle funktioner - opsummering (matematik c - se video sidst på siden)

2.2  Logaritmer (10-tals og den naturlige logaritme), video1, video2 - opsummering

2.3 Rentes regning

2.4  Hvad er en annuitet?

2.3  Annuiteter : bevis for fremtidsværdien af en annuitet

2.4  Annuiteter : Bevis for nutidsværdien af en annuitet

2.5  Amortisationstabel

2.6 Restgældsbestemmelse

2.7 effektive rente

2.8 Gennemsnitlige rente

 

Emne3  differential regning og funktionsundersøgelse - 4 mundtlige spørgsmål

Differentialregning er hjertet af matematik og videnskab. Så mange ting, er bygget omkring dette. Differentialregning kendes fra matematik B og vi har ikke på dette kursus tid til at starte helt forfra. Men jeg opsummerer de vigtigste pointer fordi det er centralt i forståelse af integralregning og differentialligninger. Vi bruger i dette forløb geogebra. 

3.1 Differential forklaring nr. 1 (skåret ud i pap)

3.2 Differential forklaring nr.2 (alternativ forklaring)

3.3 Grafisk bestemmelse af f´(x)

3.4. Analytisk bestemmelse af f´(x)

3.5 Differentiering af simple funktioner

3.6 Grafen for f og f´

3.7  Tretrinsreglen for X^2 

3,8  Bevis for at f´(x) for et polynomie af 2. grad er ax+b

3.9 Monotoniforhold grafisk

3.10 Monotoniforhold analytisk

3.11 Funktionsundersøgelse (voksende/aftagende, monotoni og krumningsforhold)

3.12  Maksimeringsprincippet i økonomi (MR=MC eller Groms=Gromk)

3.13  Hvordan differentieres et produkt?

3.14 Bevis for sumreglen 

3.15. Bevis for produktreglen

3.16  differentiering af sammensatte funktioner (kædereglen)

 3.17 Løsning af vanskelige ligninger

 

Emne4 integralregning - 5 mundtlige spørgsmål

Integralregningen er centralt på niveau A og bygger videre på differentialregningen. Integralregningen er et vigtigt redskab i videnskab og er en forudsætning for mere avanceret matematik.  Dette emne indeholder kun kernestof, det vil sige, at jeg har tilrettelagt emnet så skånsomt som muligt. Vi bruger i dette forløb geogebra. 

4.1. Intro til integralregning

4.2  Intuitive tolkning af differential og integralregning

4.3 Integralregning - regneregler

4.4 bestemmelse af konstanten C

4.5. Bevis G(x)=F(x)+k

4.6 Bevis for sum af integraler

4.7  substitution af ubestemte integraler

4.8 bestemt integrale (eksempel)

4.9 Integraler i Geogebra (ubestemt, bestemt og areal mellem to funktioner)

4.10. Arealbestemmelse

4.11 bestemt integral og arealbestemmelse

4.12  Andre eksempler på areal bestemmelse

4.13 integralregningens hovedsætning (bevis) (kun 1.del af beviset er jeres pensum)

4.14 indskudsreglen bevis

 4.15 bestemte integraler og substitution

 

Emne 5 Differentialligninger - 4 mundtlige spørgsmål

Differentialligninger bygger videre på integralregningen. Så der er mange bolde i luften! Klart nok er det svært, men også meget spændende stof, fordi vi begynder at kunne ane, hvordan rigtigt videnskab fungerer. På dette kursus når vi kun de mest elementære teknikker. 

5.1 Introduktion til differentialligninger

5.2  løsning af den mest simple form (y´=f(x))

5.3 Seperable differentialligninger 

5.4 Typer af differentilligninger (de alm)  - DTU video 

5.5 Linjeelementer

5.6 Linjeelementer i geogebra

5.7 Ligning for tangent gennem givet punkt

 5.8 bevis for løsningen til y´=ky (Et klassisk bevis med mange muligheder - find selv på youtube)

5.9 bevis for løsningen til y=b-ay

 5.10 Logistisk vækst (logisk vækst er ikke kernestof - men et mundtligt spørgsmål)

5.11 Newtons afkølningslov (kan bruges som inspiration til forskudt ekspotential)

 selvstudie på engelsk ( hvordan bruger vi det på universiteterne ?) - IKKE pensum!

a) intro til SIR modellen for en epidemi 

b) forelæsning i matematisk biologi i SIR-modellen

 c) Sir-modellen i geogebra

 

Emne 6 Liniær og kvardratisk programmering - 4 mundtlige spørgsmål

Emnet kendes fra B-niveau på HHX, men er formodentlig ukendt stof for de fleste fra STX eller HTX.  Så vi starter derfor forfra og jeg har sat en del tid af til emnet, da det udgør et hovedemne i den skriftlige eksamen.  De gængse løsningsmodeller for kvadratisk programmering som gymnasiebøgerne anvender er ikke gode.  Så her går vi lidt uden for kernestoffet og bruger en yderst anvendelig og generel (super) metode der kaldes Lagrange. Metoden vil være en stor hjælp til jeres skriftlig eksamen og vil også være et/to spørgsmål til den mundtlige eksamen.  Derfor skal vi bruge en note. (note her)

Opgave og notatmappe til liniær og kvadratisk programmering

6.0 Intro til funktioner i to variable

6.1 Intro til liniær programmering og følelsomhedsanalyse

6.2 LP i Excel

6.3 LP i Geogebra

6.4 Staionære punkter (ikke kernestof, men et supergodt redskab til at løse opgaver)

 6.5 Kvadratisk programmering (generelt -/lagrange)

6.6 gennemgang af Opgave8 i notatet (lagrangeoptimering)

6.7 Eksempel på eksamensopgave aug.2020-(7)

 

 Emne 7 - statistik og sandsynlighed - 5 mundtlige spørgsmål

Der tilføres ikke meget nyt stof på matematik A i dette emne. Så ret beset burde I allerede have set det meste i dette emne. Men da der altid stilles spørgsmål i dette emne, såvel skriftligt som mundtligt, vil vi bruge tid på repetion og vi vil gå dybere og længere ned i emnet, samtidigt med at vi vil øve en del eksamensopgaver. Beskrivende statistik må I selv læse op  (Se alle emner i formelsamlingen for niveauA)

(opgaver, powerpoints, noter og arbejdsnotatet2021, se her)

FIL TIL PROVE

 

7.0 Addition og multiplikation

7.0.0 Betinget sandsynlighed

7.0.0.0  (Bayes formel) - på engelsk

7.0.0.0.0 (Bayes formel- nr.2 - på engelsk

 7.1 Kombinationer og permutationer

7.2 Den empiriske regel og normalfordelingen

7.3 >Det centrale grænseteorem (intuitiv forklaring)

7.3 Konfidensinterval - normalfordeling

7.4 Konfidensinterval for en binomialfordeling

7.5  Chi^2 (del.1)

7.6  Chi^2 (del.2)

7.7.hypotesetest middelværdi

7.8. Liniær regression -simpel 

7.9 Liniær regression i excel 

7.10  Mindste kvadraters metode (mkm)

7.11 Liniær regression - multiple A

7.12  Liniær regression - multiple B

7.13 Liniær regression - multiple C  (bemærk, at den helt korrekte procedure er at fjerne en ikke-signifikant variabel af gangen)

 

 Emne 8 lidt trigometri og vektorregning - 1 mundtligt spørgsmål

Dette emne kommer ikke til den skriftlige eksamen (det vil sige at det ikke er kernestof). Men ministeriet forlanger at I alligevel skal vide noget om cosinus, sinus og radianer (Ikke et problem for dem med STX). Derudover skal der være et "forløb" i vektorregning. præcist, hvad dette vil sige, ja det ved ingen. 

Men vi afsætter de sidste 2-3 dage til at hygge os lidt med klassisk matematik. Der vil være et enkelt mundtligt spørgsmål i vektorregning og vi gennemgår kun de mest simple beviser. 

8.1 Cosinus, Sinus og Tangens , del1 , del2

8.2. Trigonometriske funktioner

8.3 differentiering og integrering af de trigonometriske funktioner

8.4. Definition og længde af en vektor

8.5 vektorrepræsentant (addition af vektorer)

8.6 regning med vektorer

8.7 Retningsvektor og tværvektor

8.8. Regneregler vektorer

8.9 Skalarprodukt

8.10 projektion af vektor

 

 Eksempel på løsning af skriftligt eksamenssæt for mat.A HHX

vejl.1 (ministeriet eksempel på en eksamensopgave)

Se den samlede perfekte løsning her